ჩვენ შესახებ

ვებ-საიტი bankers.ge შეიქმნა 2016 წელს. საიტზე ქვეყნდება საბანკო/საფინანსო სფეროს ვაკანსიები. ჩვენი მიზანია დავეხმაროთ კომპანიებს ვაკანსიის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაში, ხოლო მომხარებლებს დავეხმაროთ მათთვის საინტერესო ვაკანსიების მოძიებაში.

www.bankers.ge info@bankers.ge